Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.zakupomania24.pl (zwanym dalej: „Sklep Internetowy”) za pośrednictwem, którego Klient może składać zapytania o ofertę lub zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży produktów wskazanych w Sklepie Internetowym.

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

 

P.H.U. Morrion Sklep Katarzyna Tomasik

Ul. Sprzymierzonych 4

14-400 Pasłęk

NIP: 578-293-43-56

REGON: 281630134

Kontakt z firmą:

e-mail: sklep@morrion.eu

tel: 516-521-842

 

§ 1. Definicje:

 

1. Regulamin -   niniejszy regulamin.

2.Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do

czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

4.Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca.

5.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,   zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

6.Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.zakupomania24.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą

Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

8.Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie

wyborów Kupującego.

9. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

10. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez

Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.12. Sprzedający:

P.H.U. Morrion Sklep Katarzyna Tomasik

Ul. Sprzymierzonych 4

14-400 Pasłęk

NIP: 578-293-43-56

REGON: 281630134

 

§ 2 Zasady ogólne.

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.§ 3 Składanie zamówień.

 

1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane przez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany   oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się

z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych

w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia tj, wysyłki towaru, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

 

§ 4 Realizacja dostaw.

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa towarów do Klienta odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w dni robocze (poniedziałek – piątek).

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny adres podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a

zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych

po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

 

§ 5 Płatności.

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność przez Przelewy24.pl

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: Millennium S.A.

Numer rachunku: 03 1160 2202 0000 0002 7068 0802

 

§ 6 Reklamacje.

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodność towaru z umową.

2. Towary objęte są gwarancją wskazaną w opisie każdego produktu.

3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.

4. Jeżeli towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć drogą telefoniczną bądź mailową. W zależności od rodzaju wykrytej wady Sprzedający poinformuje Klienta telefonicznie o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej (w szczególności o procedurze wymiany towaru lub jego części bądź usunięcia wad).

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy.

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym wszystkie towary zamawiane w Sklepie dokładnie na wymiar orazz wykorzystaniem kalkulatora produktów, który umożliwia wybór tkaniny oraz drewna są na zamówienie, dlatego też w przypadku tych produktów prawo odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje Konsumentowi. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, nie wcześniej jednak jak w dniu otrzymania zwróconego towaru.

5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o  odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca.

Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

 

§ 8 Polityka prywatności.

 

1. Informujemy, iż strona www.zakupomania24.pl wykorzystują pliki w formie tzw. „cookies”. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików tzw. „cookies”.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia ogólne.

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.